சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
காரறிவு மயக்கம் பொருந்திய அறிவு .