சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
கால்கடியன் வல்லவன் , தீரன் , திறனுடையவன் .