சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
கால்வாங்குதல் காலை வெட்டுதல் ; கால்வழுக்குதல் ; பின்வாங்குதல் ; சாதல் ; எழுத்துகளின் காலிழுத்தல் .