சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
கால்வாசி நாலில் ஒரு பங்கு ; அடிவைத்த பலன் .