சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
கிணறெடுத்தல் கிணறு வெட்டுதல் ; கிணறு வெட்டுதற்கேற்ற இடந்தேர்தல் .