சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
கிரகபதனம் அகலாங்கு , அட்சரேகை .