சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
கிருட்டிணன் கண்ணன் ; அருச்சுனன் .