சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
கீசன் சூரியன் ; போர்வல்லோன் .