சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
கீலக அறுபதாண்டுக் கணக்கில் நாற்பத்திரண்டாம் ஆண்டு .