சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
கீல் உடற்பொருத்து ; கதவின் கீல் ; பூசுந்தார் .