சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
கீழ் கீழிடம் ; கிழக்கு ; பள்ளம் ; முற்காலம் ; குற்றம் ; கயமை ; இழிந்தவன் ; கீழே ; ஏழனுருபு ; மறதி ; கடிவாளம் .