சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
குக்குடசர்ப்பம் ஆயுள் நீடித்தலால் உடல் குறைந்து கோழி பறக்கும் அளவு பறந்து செல்லும் தன்மையதான பாம்பு .