சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
குக்குடாசனம் இரு பாதங்களையும் கீழ் வைத்துக் கோழிபோல் குந்தியிருந்து யோகம் செய்யும் இருக்கைவகை .