சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
குங்கிலியம் ஒருவகை மரம் , சாலமரம் ; வெள்ளைக் குங்கிலியம் ; கருங்குங்குலியம் ; மலைக்கிளுவை .