சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
குசை தருப்பைப்புல் ; குதிரைக் கடிவாளம் ; மகிழ்ச்சி ; குதிரையின் பிடரிமயிர் .