சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
குடகம் மேற்கு ; தமிழ்நாட்டின் மேல்பாலுள்ள நாடு ; குடகுமலை ; கோளகபாடாணம் .