சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
குடாரி கோடாலி ; யானைத் தோட்டி ; திப்பிலி .