சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
குதிகால் குதிங்கால் , காற்குதி .