சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
குதிரையேற்றம் குதிரையேறி நடத்தும் வித்தை .