சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
குந்தி கள் ; பாண்டவரின் தாய் .