சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
குரங்குமூஞ்சி வேறுபட்ட முகம் , விகாரமான முகம் ; ஒருவகைச் சிறுமரம் .