சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
குருதி இரத்தம் ; சிவப்பு ; செவ்வாய் ; மூளை .