சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
குரோதன அறுபதாண்டுக் கணக்கில் ஐம்பத்தொன்பதாம் ஆண்டு .