சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
குரோதி அறுபதாண்டுக் கணக்கில் முப்பத்தெட்டாம் ஆண்டு ; கோபி ; பகைவன் .