சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
குறிஞ்சியாழ்த்திறம் எண்வகைத்தாய்க் குறைந்த சுரங்கள் கொண்ட குறிஞ்சிப்பண் .