சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
குறுங்கணக்கு உயிரும் மெய்யும் ஆகிய முப்பது முதலெழுத்து .