சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
குலந்தெரித்தல் குடிப்பழி தூற்றுதல் .