சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
குலமகள் நற்குடியில் பிறந்தவள் , கற்புள்ளவள் .