சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
குழி பள்ளம் ; நீர்நிலை ; கிணறு ; வயிறு ; பாத்தி ; ஓர் எண்ணின் வருக்கம் ; 33 அங்குலங் கொண்ட கோலின் சதுர நிலவளவை ; கனவடி ; பன்னீரடிச் சதுரம் .