சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
குழு மக்கட்கூட்டம் ; மகளிர் கூட்டம் ; ஆடு மாடு முதலியவற்றின் கூட்டம் ; தந்திரம் ; சாதுரியச்சொல் ; தொகுதி .