சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
குழை குண்டலம் ; தளிர் ; சேறு ; துளை ; காது ; குழல் ; காடு ; வானம் ; நெய்தல் ; சங்கு .