சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
கூட்டம் கூடுகை ; திரள் ; சபை ; தொகுதி: இனத்தார் ; நட்பினர்வகை ; போர் ; மெய்யுறு ; புணர்ச்சி ; மிகுதி ; பிண்ணாக்கு ; மலையுச்சி .