சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
கூன் வளைவு ; உடற்கூனல் ; கூனன் ; நத்தை ; ஆந்தை ; பெரும்பாத்திரம் செய்யுளடியில் அளவுக்குமேல் வரும் அசையும் சீரும் .