சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
கூர்மம் ஆமை ; திருமால் பிறப்புள் ஒன்று : கூர்மபுராணம் .