சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
கெடு கேடு ; வறுமை ; தவணை ; எல்லை .