சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
கெண்டை சேல்மீன் ; சரிகை ; கண்டை ; புயத்தின் முன்பக்கத்துச் சதை ; கணைக்கால் ; ஏளனம் .