சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
கேள்வன் தலைவன் ; கணவன் ; அன்பன் , தோழன் .