சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
கைகொடுத்தல் உதவிசெய்தல் ; உடல்வலியற்றவரைக் கைகொடுத்துத் தாங்குதல் ; கைகுலுக்குதல் ; கையடித்து உறுதிகூறுதல் .