சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
கைச்செட்டு சிக்கனம் ; சில்லறை வணிகம் .