சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
கைத்தாங்கல் கையால் தாங்கிநிற்கை .