சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
கைத்தொழில் கைவேலை ; எழுதுதல் முதலியனவாகக் கைத்திறங்காட்டுந் தொழில் .