சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
கைநீட்டுதல் இரத்தல் ; திருடுதல் ; அடிக்கக் கையோங்குதல் ; இழவு விசாரித்தல் .