சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
கைநொடித்தல் கைவிரலால் ஒலி உண்டாக்குதல் ; செல்வநிலைமை கெடுதல் .