சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
கைப்பற்று கைத்தாங்கல் ; கையில் பெற்றுக் கொண்ட தொகை ; சாதனம் ; உரிமை மானியம் .