சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
கைப்பொருள் கையிலுள்ள பொருள் .