சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
கைம்மா கையை உடைய விலங்கு , யானை .