சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
கையாளி திறமையுடையவன் ; கொடியவன் , தீயன் ; பாசாங்கு செய்வோன் .