சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
கையிருப்பு கையிலுள்ள பணம் ; இருப்புத் திட்டம் ; செங்குவளை .