சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
கையுறுதல் கையிற் கிடைத்தல் ; அகப்படல் ; தொடுதல் .