சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
கொண்கன் கணவன் ; நெய்தல்நிலத்தலைவன் .